Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 8 trang 42-43

Bảng tuần hoàn được sử dụng thế nào để dự đoán tính chất của các nguyên tố mới?

Gợi ý: trước hết chúng ta cần biết về bảng tuần hoàn và về các nguyên tố. Bảng tuần hoàn hóa học là sự sắp xếp của các nguyên tố hóa học như hydro, heli, liti… sao cho có thể dễ dàng tìm ra tính chất hóa học của chúng.

Câu trả lời hoàn chỉnh:

(i)Những ưu điểm chính của bảng tuần hoàn như sau:

(ii)Rất dễ nhớ tính chất hóa học của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn nếu biết vị trí của nó.

(iii)Nó đã làm cho việc nghiên cứu hóa học trở nên rất dễ dàng và có hệ thống.

(iv)Nói chung, chúng ta có thể dự đoán loại hợp chất được hình thành bởi nguyên tố, chỉ bằng cách biết vị trí của nó trong bảng tuần hoàn.

Bảng tuần hoàn hiện đại:

Mendeleev là người đầu tiên xuất bản bảng tuần hoàn hiện đại vào năm 1869. Nó được sử dụng để sắp xếp tất cả các nguyên tố đã biết vào trong bảng tuần hoàn. Trong bảng này nhìn chung các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của số hiệu nguyên tử.

Các tính năng của bảng tuần hoàn hiện đại:

(i)Các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự số hiệu nguyên tử tăng dần.

(ii)Có bảy chu kỳ và mười tám nhóm.

(iii)Các hàng ngang được gọi là chu kỳ, trong khi các cột dọc được gọi là các nhóm.

(iv)Các nguyên tố được phân loại theo chu kỳ thường dựa vào số lớp vỏ trong nguyên tử của chúng.

(v)Bảng tuần hoàn rất hữu ích trong việc dự đoán tính chất của một nguyên tố mới vì nó sắp xếp các nguyên tố theo số hiệu nguyên tử của nó.

Lưu ý: trong bảng tuần hoàn hiện đạo, mỗi nguyên tố chỉ được biểu thị bằng một ký hiệu duy nhất và có một tên duy nhất. Tên khác của bảng tuần hoàn hóa học hiện đại là bảng tuần hoàn của Dmitri Mendeleev.